Preuzmi: 

Formular za glasanje u odsustvu
Formular punomoćja i ovlašćenje za glasanje u odsustvu
Poziv za redovnu skupštinu 29.06.2020,

 

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 28 и 47 Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva Goša Fabrika opreme i mašina a.d. iz Smed. Palanke, ul. Industrijska br.70, mat.br.07264348, dana 25.05.2020. godine, donosi:

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA

Redovna sednica Skupštine GOŠA FOM a d. održaće se 29  juna 2020. godine, sa početkom u 14:00  časova u prostorijama velike sale Direkcije Inženjering Goša Fom a.d., ul. Industrijska br. 70 u Smederevskoj Palanci sa sledećim predlogom dnevnog reda

Predhodni postupak:

-Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa;

-Imenovanje članova Komisije za glasanje i zapisničara.

 

DNEVNI RED

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice  Skupštine akcionara od 29.11.2019. god.

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju GOŠA FOM a d, Smed. Palanka za 2019. god.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja GOŠA FOM a d. Smed. Palanka za 2019.god.

    sa mišljenjem revizora        

5. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. god.

6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora

7. Donošenju odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. god.

GOŠA FOM a d  na dan 25.05.2020 godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.369.003 običnih akcija sa pravom glasa. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 19.06.2020.g   Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaće pravo učešća u radu Skupštine.

 Akcionar koji poseduje najmanje 1369 akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 1369 akcija može se udružiti sa dugim akcionarima radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Svi akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez  prisustva na sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje se daje  u pisanoj formi na propisanom obrascu i dostavlja se odeljenju opštih poslova Društva u sedište Društva, najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine, kao i formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja biće dostupni akcionarima u sedištu Društva, u prostorijama Odeljenja opštih poslova, svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova, počev od 19.06.2020. god. do dana održavanja sednice skupštine.

Dan akcionara se utvrđuje na dan 19.06.2020.godine.

Sazivanje Skupštine objavljuje se na internet stranici društva, www.gosafom.info, na internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Centralnog registra.

 

U Smed. Palanci                                                                                                       PREDSEDNIK

25.05.2020.godine                                                                                            NADZORNOG ODBORA

                                                                                                                                 Dragan Simić