GOŠA FOM  a.d.

Broj 1

25.06.2012. god.

Smederevska Palanka

 

 

 

 

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA

 

 

 

                                     Smederevska Palanka, 25.06.2012. godine

 

Na osnovu člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima (’’Sl. glasnik RS’’ br. 36/2011 i

99/2011), Skupština društva GOŠA FOM AD Smederevska Palanka, na sednici održanoj dana  25.06.2012. godine, usvojila je

 

 

OSNIVAČKI AKT

                          DRUŠTVA GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA

                  RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 

 

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

                                                               Član 1.

Akcionarsko društvo GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA AD Smederevska Palanka, matični broj 07264348 organizovano je kao akcionarsko društvo Odlukom o promeni oblika organizovanja društva sa ograničenom odgovornošću u otvoreno akcionarsko društvo od 24.12.2005. godine Ov.br. 5076 , kao osnivačkim aktom društva.

 

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta, kao izmenjenog osnivačkog akta Ov.br. 5076 GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA, sa sedištem u Smederevskoj Palanci, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skalau sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

 

 

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

                                                                Član 2.

 

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

 

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA

 

                                                                 Član 3.

 

Sedište Društva je u Smederevskoj Palanci, uluca Industrijska br. 70

 

                                                                Član 4.

 

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

 

 

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

                                                               Član 5.

Pretežna delatnost društva je: 2822 – Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje.

 

Društvo pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava može obavlja i druge delatnosti predviđene Statutom.

 

O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

 

 

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

 

                                                                Član 6.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi 21.230.272,02 EUR

Upisani novčani kapital 18.920.272, 00 EUR

Upisani nenovčani kapital 2.310.000,00 EUR

Uplaćeni novčani kapital 18.920.272,00 EUR 

Uplaćeni nenovčani kapital 2.310.000,00 EUR

 

Upisani kapital uplaćen je u celosti.

 

                                                                       Član 7.

 

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 1.369.003 akcije, nominalne vrednosti 1000,00 dinara.

 

Sve izdate akcije su obične, glase na ime, u potpunosti su uplaćene i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti sa sledećim oznakama:

- CFI kod ESVUFR

-  ISIN broj RSGFOME 76235

 

 

                                                               Član 8.

 

Akcije svojim imaocima daju sledeća prava predvinena zakonom, Statutom i odlukom o izdavanju akcija:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje

    pravo na jedan glas,

2. pravo na isplatu dividende,

3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom

   kojim se uređuje stečaj,

4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjljivih za

   obične akcije, iz novih emisija,

5. druga prava, u skladu sa zakonom.

 

 

   V ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                  Član 9.

 

U svemu što nije regulisano ovim Osnivačkim aktom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

 

                                                                 Član 10.

Danom donošenja Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje Osnivački akt GOŠA GOM AD II Ov.br. 5076/20010, sa svim izmenama i dopunama..

 

                                                                  Član 11.

 

Za punovažnost ovog Osnivačkog akta, obzirom da se donosi u okviru postupka usklanivanja sa

odredbama Zakona o privrednim društvima, ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

 

 

                                                                                                        PREDSEDNIK SKUPŠTINE