Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. a u vezi sa odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština društva GOŠA FOM a.d. Smederevska Planka, na redovnoj sednici održanoj dana 25. juna 2012. godine, usvojila je

 

 

 S T A T U T

                             AKCIONARSKOG DRUŠTVA GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA

 

 

 

I  UVODNE ODREDBE

 

                                                                     Član 1.

 

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) u daljem tekstu : Zakon), a naročito:

 

1) Poslovno ime i sedište društva;

2) Pretežna delatnost društva;

3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;

4) Bitni elementi izdatih akcija;

5) Postupak sazivanja skupštine;

6) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;

7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva  

    članova, kao i način odlučivanja tih organa;

 8) Druga pitanja za koja je zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

 

Na pitanja koja nisu uređena ovim statutom primenjuju se osnivački akt i Zakon.

 

 

II  POSLOVNO IME I SEDIŠTE

                                                                     Član 2.

 

Društvo posluje pod poslovnim imenom koje glasi:

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

 

 

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

 

GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA

 

 

                                                                     Član 3.

 

Sedište društva je na sledećoj adresi:

Smederevska Palanka, ulica Industrijska br. 70.

 

 

                                                                     Član 4.

 

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje skupština društva.

 

III  DELATNOST DRUŠTVA

                                                                     Član 5.

 

Pretežna delatnost društva je:

2822 - Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje.

 

Društvo pored pretežne delatnosti iz predhodnog stava obavlja i sledeće delatnosti:

2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

2521 – Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

2529 – Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

2530 – Proizvodnja parnih kotlova osim kotlova za centralno grejanje

2561 – Obrada i prevlačenje metala

2562 – Mašinska obrada metala

2811 - Proizvodnja motora i turbina, osim za letilice i motorna vozila

2815 – Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

2821 – Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

2841 – Proizvodnja mašina za obradu metala

2849 – Proizvodnja ostalih alatnih mašina

2891 – Proizvodnja mašina za metalurgiju

2892 – Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome, i grđevinarstvo

2895 – Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

2896 – Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

2899 – Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

2920 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila

3011 – Izgradnja brodova i plovnih objekata

3020 – Proizvodnja lokomotiva išinskih vozila

3311 – poravka metalnih proizvoda

3312- Popravka mašina

3315 – Popravka i održavanje brodova i čamaca

3319 – Popravka ostale opreme

3320 – Montaža industrijskih mašina i opreme

4110 – Razrada građevinskig projekata

4120 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

4213 – Izgradnja mostova i tunela

4221- Izgradnja cevovoda

4299 – Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

4321 – Postavljanje električnih instalacija

4334 – Bojenje i zastakljivanje

4520 – Održavanje i popravka motornih vozila

4671 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

4674-  Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko

4752 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

4941 – Drumski prevoz tereta

5210-  Skladištenej

5229 – Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje,

 

 

 

Društvo obavlja i spoljnotrgovinsku delatnost, a može obavljati i druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa zakonom.

 

 

                                                                     Član 6.

                                                                    

O promeni pretežne delatnosti društva odlučuje Skupština.

O promeni ostalih ili obavljanju novih ostalih delatnosti društva, odluku donosi Izvršni odbor društva.

 

 

 

IV PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

 

                                                                     Član 7.

 

Društvo poseduje okrugli i četvrtasti (štambilj) pečat koji sadrže skraćeno poslovno ime i sedište

društva.

 

O promeni oblika i sadržini štambilja i pečata odlučuje Izvršni odbor društva.

 

 

V  ZASTUPANJE DRUŠTVA

                                                                     Član 8.

 

Zakonski (statutarni)  zastupnik društva je Generalni direktor društva

 

Generalni direktor zastupa društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja ovlašćenja.

 

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu  pisano punomoćje za zastupanje društva.

 

 

                                                                 Član 9.

 

Društvo se potpisuje tako što zastupnik društva, uz poslovno ime društva dodaje svoj potpis. Pri potpisivanju društva punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

 

 

 

 

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

 

                                                                     Član 10.

 

Osnovni kapital Društva upisan je u registar koji vodi Agencije za privredne registre i iznosi 21.230.272,02 EUR.

Upisani novčani kapital 18.920.272, 00 EUR

Upisani nenovčani kapital 2.310.000,00 EUR

Uplaćeni novčani kapital 18.920.272,00 EUR 

Uplaćeni nenovčani kapital 2.310.000,00 EUR

 

Upisani kapital uplaćen je u celosti.

 

 

                                                                     Član 11.

 

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 1.369.003 akcije, nominalne vrednosti 1000,00 dinara.

 

Sve izdate akcije su obične, glase na ime, u potpunosti su uplaćene i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti sa sledećim oznakama:

- CFI kod ESVUFR

-  ISIN broj RSGFOME 76235

 

                                                                     Član 12.

 

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti u slučajevima i po postupku predviđenim zakonom.

                                                                                                                                 

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društvo može sprovoditi u obimu potrebnom za:

1. ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije društva;

2. ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija društva;

3. ostvarivanje prava zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora na kupovinu akcija društva,

4. sprovođenje postupka statusne promene.

 

 

                                                                     Član 13.

 

Društvo može izdavati obične i preferencijalne (povlašćene) akcije podeljene na veći broj klasa sa

različitim pravima, iste nominalne vrednosti svake klase.

 

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama svake klase utvrđuju se odlukom o izdavanju

preferencijalnih akcija, koju donosi Skupština društva.

 

                                                                    

                                                                     Član 14.

 

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da društvo ima obavezu ili

pravo na njihov otkup pod uslovima i načinom sprovođenja njihovog otkupa koje odredi Skupština.

 

 

                                                                     Član 15.

 

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima, po pravilima i postupku predviđenim zakonom.

 

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština.

 

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, a na osnovu odluke Nadzornog

odbora u slučajevima predviđenim zakonom, a naročito:

 

1. kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo,

2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili za nagrađivanje članova izvršnog i    

    nadzornog odbora.

 

 

                                                                     Član 16.

 

Pored izdatih akcija društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa zakonom.

 

Društvo može osim akcija emitovati i druge hartije od vrednosti, uključujući opcije, zamenljive

obveznice i varante, u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji, u broju koji odgovara finansijskim

potrebama i investicionoj politici društva.

 

Odluku o izdavanju hartija od vrednosti iz prethodnog stava donosi Skupština.

 

                                                                  

                                                                      Član 17.

 

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te

klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

 

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, obavesti o tom   

    pravu na način predviđen za obaveštavanje akcionara o sednici skupštine.

2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja o  

    odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, osim ako je posebnim zakonom predviđen  

    kraći rok.

 

                      

 

VII  RASPODELA DOBITI

 

                                                                     Član 18.

 

Dobit Društva po usvajanju finanijskih izveštaja za poslovnu godinu, raspoređuje se:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,

- za zakonske rezerve, ako su predvinene posebnim zakonom,

 

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

-  za dividendu u iznosu koji odredi skupština

- rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština

- za druge namene potrebne za poslovanje Društva.

 

 

VIII  DIVIDENDA

 

                                                                     Član 19.

 

Društvo može odobriti plaćanje dividende na svoje akcije godišnje, u skladu sa odlukom redovne

skupštine.

         

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

 

 

                                                                     Član 20.

 

Društvo tokom poslovne godine može plaćati privremenu dividendu, u bilo koje vreme između

redovnih sednica skupština, ako su ispunjeni uslovi:

1. da izveštaji o poslovanju društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu

    jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da

    su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za plaćanje te međudividende;

2. iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka

    prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu

    dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i

    iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili Statutom.

 

Odluku o isplati privremene dividende u novcu donosi Nadzorni odbor, a odluku o isplati privremene

dividende u akcijama donosi Skupština.

 

 

                                                                     Član 21.

 

Godišnje dividende i druga plaćanja vrše se licima koja su bila akcionari društva na dan, koji u skladu sa zakonom odredi nadzorni odbor ili skupština društva (dan dividende).

 

 

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

 

                                                                     Član 22.

 

Upravljanje društvom je dvodomno.

 

Organi društva su skupština, nadzorni odbor, izvršni odbor, generalni direktor i sekretar društva.

 

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja društva samo izmenom odredaba

ovog statuta.

 

IX.1. Skupština

                                                                     Član 23.

 

 

Skupštinu čine svi akcionari društva.

 

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

 

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija.

 

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 3. ovog člana, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju

preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

 

 

                                                                     Član 24.

 

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koji na osnovu punomoćja za zastupanje datih od

strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija.

 

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učća u radu sednice skupštine kao i

akcionar koji ga je ovlastio.

 

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se

uređuje overa potpisa.

 

 

Nadzorni odbor može odlučiti da se punomoćje za glasanje daje isključivo na formularu punomoćja propisanom od strane Društva, koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda. U tom slučaju, Društvo će akcionarima obezbediti formulare za glasanje na internet stranici društva.

 

 

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve

naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

 

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana

održavanja sednice skupštine.

 

 

                                                                     Član 25.

 

Po osnovu učća u radu skupštine akcionar ima pravo predvineno Zakonom s tim da pravo na

postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu,

dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li

odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

 

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predvidjeni zakonom.

 

 

                                                                    Član 26.

 

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

 

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

 

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi

pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor.

 

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak

izvrši u prostorijama Društva.

 

 

                                                                     Član 27.

 

Sednice skupštine održavaju se po pravilu u sedištu Društva.

 

Nadzorni odbor svojom odlukom utvrđuje mesto, dan i vreme održavanja sednice skupštine.

 

 

                                                                     Član 28.

 

Nadzorni odbor saziva redovnu sednicu skupštine i utvrnuje tekstove materijala koji se razmatraju, osim

u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

 

Na sednici skupštine akcionarima se obezbenuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

 

                                                                     Član 29.

 

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

 

Redovna skupština održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne

godine.

 

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno ovim Statutom i zakonom.

 

Poziv za redovnu skupštinu objavljuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, a za vanrednu sednicu najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

 

 

                                                                     Član 30.

 

 

Sednicom skupštine predsedava Predsednik skupštine, koga bira skupština..

 

Predlog za izbor predsednika skupštin daje akcionar koji na sednici pojedinačno prestavlja najveći broj akcija.

 

Jednom izabran Predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama škupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovnikom skupštine.

 

 

 

                                                                     Član 31.

 

Predsednik skupštine imenuje članove komisije za glasanje .

 

Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice (na osnovu predhodne identifikacije), a posebno akcionare     

    i njihove punomoćnike, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju;

2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i broj glasova  

    akcionara koji su glasali u odsustvu;

3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i upustva u svakom punomoćju;

4. utvrđuje spisak akcionara koji su glasali u odsustvu;

5. broji glasove;

6. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,                                                                      

7. predaje glasačke listiće izvršnom odboru na čuvanje;

8. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom skupštine.

 

 

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno, a o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

 

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi nadzornog odbora, kandidati za te funkcije,

kao ni sa njima povezana lica.

 

 

                                                                     Član 32.

 

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova na sednici prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

 

 

                                                                     Član 33.

 

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke odrenene Zakonom.

 

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici tržišta hartija od vrednosti na kome se trguje akcijama Društva.

 

 

                                                                  

                                                                     Član 34.

 

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje

akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva.

 

 

                                                                     Član 35.

 

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine koju donosi nadzorni odbor i

ne može se menjati na samoj sednici.

 

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno,

pre sednice, uvrštene u dnevni red.

 

Kod vanredne sednice skupštine, nema mogućnosti dopune dnevnog reda.

 

 

                                                                     Član 36.

 

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija

Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne

sednice skupštine.

 

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da dostave tekst odluke

koju predlažu, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

 

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po

prijemu predloga.

 

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog

reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

 

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se

skupština saziva.

       

                                                                     Član 37.

 

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predvinen Zakonom, odnosno ako se vanredna

sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

 

 

                                                                     Član 38.

 

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

Nadzorni odbor može isključiti obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, u kom slučaju svojom odlukom utvrđuje mesto i način overe formulara za glasanje u odsustvu.

 

Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

 

                                                                      Član 39.

 

Pre početka sednice skupštine utvrnuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao

obavlja Komisija za glasanje.

 

                                                                     Član 40.

 

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici

koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunavaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem. Kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

 

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

 

 

                                                                     Član 41.

 

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština,

u skladu sa Zakonom.

 

Kvorum na ponovljenoj redovnoj  i vanrednoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 40% od ukupnog broja

glasova  akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

 

Odluke na ponovljenim sednicama donose se većinom propisanom zakonom i ovim statututom, s tim što ta većina ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju

 

                                                                             

                                                                     Član 42.

 

Skupština odlučuje o:

1. izmenama statuta;

2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;

3. broju odobrenih akcija;

4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;

5. statusnim promenama i promenama pravne forme;

6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;

7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;

8. skupština može doneti odluku o formiranju rezervi za sticanje i raspolaganje sopstvenim akcijama;

9. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

10. usvajanju izveštaja nadzornog odbora;

11. politici naknada članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo odrenivanje, uključujući i

      naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;

12. imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;

13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;

14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;

15. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom i ovim statutom stavljena na dnevni red sednice

      skupštine.

 

 

 

                                                                         Član 43.

 

Glasanje na sednici skupštine je javno.

 

Odluka skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima kada je zakonom ili odlukom

drugačije predviđeno.

 

 

                                                                          Član 44.

 

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i

akcionara koji su glasali u odsustvu.

 

Izuzetno, odluke skupštine o statusnoj promeni, promeni pravne forme društva, i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, donose se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu.

 

                                                                         Član 45.

 

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine

saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predvinenom Zakonom i ovim statutom, a

sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

                                                                   

 

 IX.2. Nadzorni odbor

                                                                         Član 46.

 

Članove nadzornog odbora bira skupština, na mandatni period od jedne godine.

 

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju nadzorni odbor i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

 

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, od kojih jedan mora imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.

 

Na prvoj sednici posle izbora, nadzorni odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

 

 

                                                                         Član 47.

 

Nadzorni odbor:

1. utvrnđje poslovnu strategiju i godišnje planove društva i nadzire njihovo ostvarivanje;

2. nadzire rad generalnog direktora i izvršnih direktora;

3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;

4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;

5. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;

6. daje i opoziva prokuru;

7.usvaja kodeks korporativnog upravljanja;

8. obrazuje ogranke Društva;

9. saziva sednice skupštine i utvrnuje predlog dnevnog reda;

10. izdaje odobrene akcije;

11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;

12. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;

13. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;

14. predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora;

15. na zahtev generalnog direktora ili izvršnog odbora, daje saglasnost za preduzimanje poslova ili radnji u   

      skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukoma skupštine;

16. donosi opšte akte za koje zakonom ili ovim statutom nije predviđena nadležnost drugih organa društva;

17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

 

Saglasnost  Nadzornog odbora nije potrebna generalnom direktoru ili izvršnom odboru za obavljanje odnosno preduzimanje poslova navedeih u članu 422. stav 2. tačka 1. do 3. Zakona, ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva. Ti poslovi za koje nije potrebna saglasnost nadzornog odbora su:

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;

2. sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;

3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i    

    davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica.

 

Materijale i podloge za odlučivanje, kao i predlog dnevnog reda za sednice, Nadzornom odboru pripremaju Generalni direktor,  izvršni direktori i stručne službe Društva. Generalni direktor organizuje blagovremeno i uredno dostavljanje potrebnih materijala i predloga, i obezbeđuje druge uslove za rad Nadzornog odbora.

 

                                                                     Član 48.

 

Na ostala pitanja rada i odlučivanja nadzornog odbora i komisija nadzornog odbora, koja nisu obuhvaćena ovim statutom,primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.

                                                                    

 

IX.3. Izvršni odbor

                                                                     Član 49.

 

Društvo ima Izvršni odbor koga čine izvršni direktori i koji ima od 3 do 8 članova, od kojih je jedan generalni direktor .

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor, na vremenski period od jedne godine.

 

Odlukom o imenovanju izvršnog direktora, Nadzorni odbor određuje poslove odnosno oblasti poslovanja za koje je izvršni direktor zadužen

 

                                                                     Član 50.

 

Izvršni odbor:

1. vodi poslove, zastupa društvo i određuje unutrašnju organizaciju društva;

2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;

3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;

4. predlaže godišnje planove društva i osnove poslovne politike Društva;

5. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;

6. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju

    pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u

    okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;

7. izvršava odluke skupštine;

8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama

   nadzornog odbora.

 

Za obavljanje poslova koje preduzimaju Generalni direktor ili izvršni odbor u okviru redovnog poslovanja, nije potrebna saglasnost nadzornog odbora.

 

 

 

                                                                         Član 51.

 

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

 

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost između izvršnih direktora, generalni direktor ako drugačije ne reši sporno pitanje, može sazvati sednicu izvršnih direktora. U tom slučaju odluke se donose većinom glasova  svih izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

 

Članovi izvršnog odbora su dužni da postupaju po nalozima i upustvima generalnog direktora.

 

                                                                         Član 52.

 

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, ostavku, odgovornost, izveštaj o radu i druga

pitanja neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

 

 

IX.4 .Generalni direktor

                                                                         Član 53.

 

Nadzorni odbor imenuje jednog od članova izvršnog odbora za generalnog direktora društva, za mandatni period  od  jedne godine.

 

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

 

1. organizuje poslovanje društva;

2. koordinira rad izvršnih direktora

3. saziva i predsedava sednicama izvršnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti sednicama izvršnog odbora 

    predsedava zamenik generalnog direktora;

4. odlučuje o nabavci osnovnih sredstava;

5. sklapa ugovore kojima se obezbeđuje poslovanje društva;

6. odgovoran je i odlučuje, ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja društva, o uzimanju   

    kredita, odnosno uzimanju i davanju zajmova i obezbeđenja, kao i davanju ugovornog jemstva i garancija za      

    obaveze trećih lica;

7. zaključuje ugovore o radu i odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa;

8. na osnovu usvojene organizacije donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa

    Zakonom o radu, i u ime Društva potpisuje Pravilnik o radu

 9. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama skupštine, nadzornog odbora i opštim   

     aktima Društva.

 

Generalni direktor može predložiti nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako

smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi

opravdani razlozi za razrešenje.

 

                                                                         Član 54.

 

Društvo ima zamenika generalnog direktora. Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za zamenika generalnog direktora.

 

U slučaju odsutnosti ili privremene sprečenosti da obavlja svoju funkciju, generalnog direktora zamenjuje  zamenik generalnog direktora Društva.

 

 

 

 

 

 

IX.5. Sekretar Društva

                                                                         Član 55.

 

Društvo ima sekretara, koga imenuje nadzorni odbor, sa mandatom od jedne godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

 

Sekretar društva je odgovoran za pripremu sednica i vođenje zapisnika skupštine akcionara i sednica nadzornog odbora i izvršnog odbora, čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupština akcionara, nadzornog odbora i izvršnog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom (osim finansijskih izveštaja), zadužen je za komunikaciju društva sa akcionarima i omogućava pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa zakonom.

                                     

 

 

X  UNUTRAŠNJI NADZOR

                                                                     Član 56.

 

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom za internog revizora i aktom o sistematizaciji poslova..

 

Nadzorni odbor može doneti akt kojim bliže uređuje pitanje unutrašnjeg nadzoara.

 

 

                                                                    

XI. AKTI I DOKUMENTI DUŠTVA

 

                                                                     Član 57.

 

Društvo ima obavezu čuvanja sledećih akata i dokumenata:

1. osnivačkog akta;

2. rešenje o registraciji osnivanja Društva,

3. Statut i sve njegove izmene i dopune,

4. opšte akte Društva,

5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine,

6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva,

7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,

8. zapisnike sa sednica Izvršnog i Nadzornog odbora,

9. godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje,

10. izveštaje Izvršnog i Nadzornog odbora,

11. evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora,

12. ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog

zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom

mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

 

 

                                                                     Član 58.

 

Sekretar društva, dužan je da akte i dokumenta društva iz člana 57. stav 1. tač. 1. do 5. i 9. ovog Statuta, stavi na raspolaganje akcionaru pod uslovima, postupku i na način predviđen zakonom.

 

 

XII  POSLOVNA TAJNA

                                                                     Član 59.

 

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

 

Poslovna tajna je i podatak koji zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

 

Saglasno stavu 1. ovog člana kao poslovna tajna smatraju se naročito: podaci Društva o proizvodnim elementima, tehničko tehnološki podaci koji su posebno značajni za obavljanje delatnosti Društva, informacije o kalkulativnim cenama,  komercijalnom poslovanju i finansijski podaci, osim onih koji se prema propisima obavezno objavljuju.

 

Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju:

-akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni član Društva;

-direktori, članovi nadzornog odbora, zastunici;

-lica zaposlena u Društvu.

 

Lica iz stava 4. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od tri godine od dana prestanka tog svojstva.

 

 

                                                                     Član 60.

 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne od strane akcionara Društva prestavlja osnov za njegovo isključenje.

 

Ukoliko zaposleni u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

 

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koju je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

 

                                                                     Član 61.

 

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje koje je predviđeno Zakonom (član 73. Zakona)

 

 

XIII FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

                                                                     Član 62.

 

Društvo obrazuje fondove i obavezne rezerve, u skladu sa zakonom.

 

Društvo formira rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za sticanje sopstvenih akcija, kao i za

druge namene u skladu sa odlukama skupštine ili Nadzornog odbora.

 

 

 

XIV  POSTUPAK IZMENE STATUTA

 

                                                                     Član 63.

 

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština.

 

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom njihovog usvajanja, ukoliko odlukom skupštine nije

drugačije određeno.

 

                                                                     Član 64.

 

Drugi opšti akti Društva pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici, moraju biti u saglasnosti sa statutom. Ukoliko su pojedine odredbe ovih akata u suprotnosti sa statutom, primenjivaće se odredbe statuta.

 

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu, moraju biti u skladu sa opštim aktima.

 

Opšti akti društva važeći na dan stupanja na snagu ovog statuta, primenjivaće se do njihovog usaglašavanja sa odredbama ovog statuta.

 

Punomoćja za glasanje u kojima nije navedeno da su data za jednu sednicu skupštine i za koja je utvrđeno da su punovažna za sednice skupštine društva koje su održane pre stupanja na snagu ovog statuta, važe i za buduće sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda za koja su data.

 

 

XV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                                     Član 65.

 

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

 

 

                                                                     Član 66.

 

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

 

Danom stupanja na snagu i primene ovog Statuta, prestaje da važi i da se primenjuje Statut GOŠA FOM a.d. od 06.05.2011. god.

 

 

 

 

                                                                                                      PREDSEDNIK SKUPŠTINE  

 

                                                                                                    __________________________

                                                                                                     Goran Dimitrijević